Apr 17, 2013

'பூ'...!...


èMë˜ ¬õ󺈶-M¡ õKèO™ ªê£™õî£ù£™,.....
        ''å¼ ñó‹- C¡ùŠ ¹™ªõO- î¬ó ªñ¿°‹ Gö™- Iî‚°‹ ñù²- ªè£…ê‹ «îm˜- G¬øò õ£ù‹- Þ¬õ «ð£¶‹ 𣆪ì¿î!.....''    
                        ܉î C¡ùŠ 'Ì'¾‹ Ãì   ÜŠð®ˆî£¡ G¬ùˆF¼‚°‹ «ð£ô!... ܶ ã«î£ å¼ Ì…«ê£¬ôJ«ô£ Ü™ô¶ ò£«ó£ å¼õ˜ i†´ˆ      «î£†ìˆF«ô£  ̈F¼‚è «õ‡´‹. ܶ ñ…êœ GøˆF™ Þ¼‰î¶. 䉶 Þî›èÀ‹ Üî¡ ï´M™ Þó‡´ ªñ™Lò °öL™ ºˆ¶‚èœ ðFˆî¶ «ð£¡ø Þó‡´ ñèó‰î‚ °„CèÀ‹, Ü¬î„ ²ŸP½‹ Üì˜ áî£ Gø‹- âù Mò‚è Mò‚è ï£Â‹ Mì£ñ™         𣘈¶ óCˆ¶‚ ªè£‡®¼‰«î¡- Þ¼ óJ™       î‡ìõ£÷‚ è‹HèÀ‚A¬ì«ò M¿‰F¼‰î Ü‰î„ C¡ù ñ…êœ 'Ì' ¬õ!
                                    É‚èˆF™ ¹ó‡´ 𴂬èJ™ à‡ì£°‹ å¼ C¡ù ²èˆ¬îŠ «ð£ô¾‹; ã«î£ â¿î G¬ù‚¬èJ™ õ£˜ˆ¬îèœ «î£¡ø£ñ™ F¬è‚A¡ø ܉î Cô î¼íƒè¬÷Š «ð£ô¾‹; 裟P™ I     õ‰¶ ºèˆF™ «ñ£¶‹ ªñ™Lò 弄 Cø¬èŠ        «ð£ô¾‹- Ü‰îŠ 'Ì' ¬õŠ 𣘈¶‚ ªè£‡®¼‰î Cô èíƒèœ âù‚°œ ¹Fò å¼ ÜÂðõñ£Œˆ              «î£¡Pò¶. ªðò˜ ªîKò£î Ü‰î„ C¡ùŠ 'Ì' ¾‚° àôè- ªñ£NèOª÷™ô£‹ ªðò˜ ¬õˆ¶Š 𣘂è Ý¬ê ªè£‡«ì¡!...
                                    ÞŠð®ò£è  C‰Fˆ¶‚       ªè£‡®¼‰î Cô ªï£®èÀ‚°œ÷£è«õ ºèˆF™ «õèñ£è âF˜‚裟Á Ü®‚è, è£¬îŠ H÷‚°‹ ªð¼‹ êˆîˆ«î£´ å¼ ðòEèœ óJ™ ⡬ù‚ è쉶 ªê¡ø¶......... ܉î óJ™ ãŸð´ˆF„ ªê¡ø ÜF˜„CJL¼‰¶ e÷ âù‚°„ Cô ñEˆ¶Oèœ «õ‡®J¼‰îù. ݲõ£êŠð´ˆF‚ ªè£‡´, e‡´‹ â¡Â¬ìò Ü‰î ªðò˜ ªîKò£î, C¡ù ñ…êœ 'Ì' ¬õŠ 𣘈«î¡-... 'Ì' ܃° è£íM™¬ô!....
                        óJ™ ⡬ù‚ è쉶 ªõ° Éó‹    ªê¡ÁM†®¼‰î¶!....................................................................

0 comments: